privacypolicy

个人信息保护政策

  1. TOP
  2. 个人信息保护政策

三井物产机械技术株式会社制定以下个人信息保护方针、并努力保护、管理、维持该网页所涉及得到个人信息。
另外、客户个人信息、也会遵从个人信息保护方针、获得对方同意后、再进行披露。

个人信息保护方针

  • 三井物产机械技术株式会社努力维护个人信息的机密性、防止不法披露。
  • 但是、无法保证顾客信息能完全免于遭受不法侵入(黑客等)及不法披露的发生、敬请承谅。
  • 万一有违反个人信息保护的情况发生、为防止个人信息的不法披露、请立即和我公司联系。

个人信息相关问询

由下列的「询问」页咨询给。